Info en activiteiten

Activiteiten

Bouw keerkom

De terugkeer van de historsiche sluis en de keerkom op Uitermeer is mede mogelijk gemaakt door:

Korte samenvatting van de bouw van de Keerkom:

 

Herbouw restaurant na brand

 

Lees verder

Info

De ’s Gravelandsevaart met de schutsluis in het fort.

De ’s Gravelandsevaart is gegraven in 1635 met als doel zand te halen uit ’s Graveland voor de aanleg van de grachtengordel van Amsterdam. Op de terugweg werd huisvuil meegenomen. Later werden op de afgegraven grond door bewoners van de Amsterdamse grachtengordel  de buitenplaatsen gebouwd. De ’s Gravelandsevaart bleef daardoor belangrijk als verbinding met Amsterdam.

Na het rampjaar 1672 is de Hollandse Waterlinie veel belangrijker geworden bij de verdediging van Holland omdat het onder water zetten meer doelgericht werd toegepast. De functie van de sluis werd zo belangrijk dat omstreeks 1674 de sluit in het fort werd gebouwd. Deze situatie heeft tot 1878 geduurd (zie plattegrond). Toen werd de sluis buiten het fort nieuw gebouwd zoals het nu nog is. De sluis was vooral ook belangrijk als inlaatpunt om het gebied ten oosten van de Vecht onder water te zetten.

Bij het aanpassen van het fort in 1878 zijn de vaart en de sluis in het fort gedempt.

Rond 2005 is de gracht rond het torenfort opnieuw gegraven  en de restanten van de schutsluis opengelegd. De overige restanten van de vaart liggen nog onder de straat in het verlengde van de sluis.

Een sluisdeur, zoals op de wal staat, heeft ooit in de sluis gezeten.

Het  torenfort

Het torenfort is in 1845 gebouwd met rondom een gracht. De toegang was met een ophaalbrug welke rechts van de tegenwoordige ingang zat. De vorm van de poort is duidelijk zichtbaar in de muur.  Het torenfort had tot 1876 een borstwering. De waterpoort aan de Vechtzijde is van 1845. Deze komt uit in de toenmalige keuken.

In 1876 is het torenfort aangepast aan de ontwikkeling van de aanvalswapens. Het werd verbouwd tot een bomvrije torenfort: de gracht werd gedempt en het torenfort werd rondom met aarde bedekt. De borstwering is weggehaald en ook het dak werd bedekt met een laag aarde. Het regenwater werd door deze dakbedekking gefilterd en opgevangen  in een reservoir onder het torenfort.  Het torenfort werd door de begroeide aarden bedekking onzichtbaar in het landschap.

Voor de huidige ingang werd op de in de gracht zichtbare fundering een wachthuis gebouwd. Hier was vanaf 1876 tot 1954 de toegang tot het fort over de brug vanaf de Vechtdijk.

Het torenfort is nu een ruïne. In 1954 is bij de egalisering van het gehele fort, het  torenfort opgeblazen. Het was niet de bedoeling het geheel op te blazen maar meer om het onbruikbaar te maken en de ruïne te laten staan als een landschapsstoffering. Doordat het een ruïne is, geeft het een duidelijk beeld hoe een torenfort is opgebouwd.

Op de luchtfoto uit 1926 (hiernaast) is duidelijk te zien hoe centraal de positie van het torenfort in het totaal van het fort is. Aan de andere kant: de vijand werd verwacht vanuit het oosten en het zuiden. Daar lagen de sterkste verdedigingswallen met de grachten en de onder water gezette polders.

De bedoeling was om het torenfort te kunnen gebruiken als het laatste punt om terug te trekken.

Kanonremise

Op het fort “Uitermeer” zijn in 1876 drie van deze remises gebouwd. De andere twee zijn in 1954 afgebroken. Deze gebouwen waren bomvrij en dus aangeaard. Ook hier werd het gefilterde regenwater opgeslagen in reservoirs onder de remise.

De grote deuren geven toegang tot de plaats waar de kanonnen werden opgeslagen. Deze kanonnen werden in tijden van oorlog of oorlogsdreiging op de wallen geplaatst.

De kleine deuren geven toegang tot de soldaten- en officiersverblijven met aan de achterzijde van het gebouw de wasplaatsen en de toiletten. Totaal sliepen rond de 52 manschappen in deze verblijven. Daarnaast was er een officiersverblijf. De remise is niet toegankelijk. Het is een verblijfplaats voor vleermuizen. De opening (een soort brievenbussen) in de  deuren  maakt het in en uitvliegen van de vleermuizen mogelijk. Links om de hoek is een poort met een jaartal er boven.     Vermoedelijk is dat de hoofdingang van deze remise geweest. 

Op de plattegrond hiernaast is te zien hoe de indeling en gebruik van de verschillende ruimten bedoeld was.

De plofhuisjes

In de koude oorlog (1946-1989) is het fort “Uitermeer” totaal van aanzien veranderd. Het fort kreeg als bestemming opslag van munitie. Om het fort voor deze bestemming geschikt te maken werden in 1954 veel gebouwen afgebroken en de aarden wallen geëgaliseerd. Vanaf de ’s Gravelandseweg werd een nieuwe toegang tot het fort gemaakt. Het hele terrein werd omheind door een hoog hek. Er werden straten aangelegd die te herkennen zijn aan de zwarte tegels. Voor de opslag van munitie werden 15 huisjes gebouwd volgens een speciale constructie. Bij een ontploffing van de munitie zou het dak omhoog  gaan en de muren blijven staan. Van deze plofhuisjes zijn er nog  negen overgebleven. Er zijn grote en kleinere huisjes. Zo is bijvoorbeeld Nr 2 een grote en nr 8 een kleine. Zes huisjes zijn afgebroken. Wel is te zien waar deze huisjes gestaan hebben omdat de betonvloeren zijn blijven liggen. In huisje nr 3 werd  gewerkt met de munitie. Daarom werd dit huisje beveiligd met een systeem voor bliksemafleiding. De 8 metalen palen rond het gebouw zijn daar een restant van.

Het fort “Uitermeer” is 400 jaar als onderdeel van de verschillende verdedigingsstelsels een belangrijke schakel geweest in de verdediging van ons land.

 

Plofhuis 7

Informatie over Plofhuis 7: www.plofhuis7.nl

Het programma kunt u hier terugvinden: http://www.uiteraarduitermeer.nl/programma

 

Terreinreglement Fort Uitermeer

Terreinreglement Fort Uitermeer

Welkom op Fort Uitermeer

Dit terreinreglement is opgesteld om de spelregels te communiceren die leiden tot een ordelijk enveilig gebruik van Fort Uitermeer met de bedoeling het bezoek van u en de overige bezoekers zo plezierig mogelijk te maken.

Met Fort Uitermeer bedoelen we: het gehele terrein inclusief de beide parkeerterreinen en de gebouwen (het torenfort, de kanonremise, de sluis, de plofhuisjes, het paviljoen, etc.). Stichting Uiteraard Uitermeer (de Stichting) voorziet in het beheer, onderhoud en de exploitatie.

Fort Uitermeer heeft bijna 400 jaar dienst gedaan als militairverdedigingswerk. De tand des tijds heeft duidelijk haar sporen achtergelaten, voorzichtigheid is daarom geboden.
Met het betreden van Fort Uitermeer aanvaardt u de toepasselijkheid van dit reglement.

Van alle bezoekers en gebruikers van het Fortterrein wordt verwacht dat zij vertegenwoordigers van de Stichting en mede bezoekers met wederzijds respect behandelen. Onder wederzijds respect verstaan wij: geen geweld, geen grove taal, geen discriminatie, geen racisme, geen intimidatie en begrip tonen voor andermans beleving, gevoelens en eigendommen.

De Stichting is bevoegd het terreinreglement op ieder moment aan te passen. Via de website www.uiteraarduitermeer.nl kunt u de meest recente versie van het terreinreglement raadplegen.

Aansprakelijkheid

Het betreden en verblijf op Fort Uitermeer is op eigen risico.

De Stichting kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor enig ongeval, diefstal, verlies, of schade die bezoeker/gebruiker overkomt of treft.

De bezoeker/gebruiker is volledig aansprakelijk voor alle schade die mocht voortvloeien uit het bezoek/gebruik van Fort Uitermeer en/of door overtreding van dit reglement. De stichting is gevrijwaard voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.

Boetes en maatregelen bij niet-naleving

Bij misdragingen, overlast en/of overige handelingen die schade toebrengen aan Fort Uitermeer door bezoeker heeft de Stichting het recht, zonder dat daartoe enige formaliteit is vereist, te eisen dat de overlast gevende personen Fort Uitermeer verlaten. Overtreding van dit verbod wordt gezien als huisvredebreuk, dit is strafbaar gesteld in artikel 138 Wetboek van Strafrecht. 8.1.3.
De Stichting kan te allen tijde aangifte doen bij de politie, onverlet het recht om kosten en schade te verhalen.

Regels

Parkeren en verkeer

- Alleen voor het afleveren van goederen zijn motorvoertuigen (motoren, auto’s, vrachtauto’s) toegestaan op Fort Uitermeer.

- Bezoekers die slecht ter been zijn, kunnen weggebracht worden met een motorvoertuig naar een bepaalde locatie op het Fortterrein (paviljoen of plofhuis) en daar weer worden opgehaald. Dit kan uitsluitend in overleg met respectievelijk het paviljoen of de organisator van het betreffende evenement. Bezoekers van het paviljoen dienen in dit geval gebruik te maken van de dienstweg.
Indien de bestuurder beschikt over een z.g. gehandicaptenparkeerkaart kan hij/zij in overleg parkeren nabij de locatie (paviljoen of plofhuis).

- Parkeren is enkel toegestaan op de daartoe bestemde parkeerterreinen.

- Parkeren op de parkeerterreinen is op eigen risico.

- Fietsen en bromfietsen behoren op de daartoe bestemde plaatsen geparkeerd te worden.

- Het is niet toegestaan een voertuig zonder toestemming van de Stichting tussen zonsondergang en zonsopkomst op Fort Uitermeer te plaatsen of geplaatst te hebben.

- Er geldt een maximumsnelheid van 10 km per uur.

- De op Fort Uitermeer aanwezige (verkeers)borden moeten worden nageleefd. Wandelaars en het verkeer dienen rekening te houden met de oneffen paden.

- Rij- of trekdieren zoals paarden zijn niet toegestaan op Fort Uitermeer, ook niet op de paden.

 

Gebruik, veiligheid en gedrag

-          Ouders en verzorgers zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van onder hun verantwoordelijkheid vallende kinderen.

-          Ouders/verzorgers zijn belast met het doorlopend toezicht op kinderen.

-          Betreding van de rijksmonumenten, het torenfort en de kanonremise, is zonder schriftelijke toestemming van de Stichting niet toegestaan.

-          Het is niet toegestaan om op het Fortterrein evenementen te organiseren dan wel te starten, tenzij hiervoor vooraf schriftelijk toestemming van de Stichting is verkregen

-          Hard geluid of lawaai is storend voor andere bezoekers en bewoners. Geluidsversterking of op andere wijze handelingen te verrichten waardoor geluidshinder veroorzaakt wordt, is niet toegestaan.

-          Het zonder redelijk doel ophouden of overlast en hinder veroorzaken op, in of bij voor publiek toegankelijke ruimten is niet toegestaan.

-          Het is niet toegestaan op enige manier gevaar te veroorzaken voor andere bezoekers.

-          Het is niet toegestaan om buiten de aangelegde paden, of in de bosvakken, te lopen of fietsen.

-          Het is niet toegestaan schade toe te brengen aan bomen, bloemen, heesterperken en/of (andere) groenvoorzieningen.

-          Het opzettelijk beschadigen, vernielen of wegnemen van goederen of enig eigendom van de Stichting is niet toegestaan.

-          Het is tevens niet toegestaan wegen en/of onroerende zaken te bekrassen of te bekladden dan wel zonder toestemming afbeeldingen, letters, cijfers, aanplakbiljetten of andere geschriften en aanduidingen te plaatsen, te verwijderen, onleesbaar te maken of te beschadigen.

-          Het aanbrengen van reclamemateriaal is niet toegestaan       , tenzij hiervoor vooraf schriftelijk toestemming van de Stichting is verkregen.

-          Het achterlaten van afval, vuilnis of enige andere stof of voorwerp is niet toegestaan.

-          De op het terrein aanwezige afvalbakken zijn enkel en alleen bedoeld voor het deponeren van klein afval zoals snackverpakkingen, kleine etensresten, dranken en rookwaren en hondenpoep.

-          Het gebruik van drones is niet toegestaan, tenzij hiervoor vooraf schriftelijk toestemming van de Stichting is verkregen.

-          Dealen,  of anderszins gebruik en verhandelen van verdovende middelen is niet toegestaan.

 

Water, veiligheid en sloepenhaven

Het gebruik van het open water geschiedt op eigen risico. Er is geen toezicht aanwezig.

- Met uitzondering van de sloepenhaven zijn (gemotoriseerde) vaartuigen niet toegestaan op het water van Fort Uitermeer.

- Sloepen dienen uitsluitend aangelegd te worden in een vrije box in de sloepenhaven.

Verblijf

- Het is niet toegestaan tussen zonsondergang en zonsopgang op Fort Uitermeer aanwezig te zijn; uitzondering hierop zijn de bezoekers van het paviljoen, en van plofhuis 2, 3 en 7.

- Het is niet toegestaan, zonder toestemming van de Stichting, een kampeermiddel te plaatsen.

Honden

- Honden dienen aangelijnd te zijn. Hondeneigenaren mogen niet meer dan twee honden per persoon uitlaten op Fort Uitermeer.

- De eigenaar of houder van een hond dient ervoor te zorgen dat uitwerpselen van deze hond onmiddellijk worden opgeruimd.

Open vuur en barbecue

- Iedere bezoeker dient zich te onthouden van alle handelingen die brandgevaarlijk kunnen zijn.

- Het aanleggen, stoken of hebben van vuur, alsmede barbecuen op Fort Uitermeer is zonder toestemming van de Stichting niet toegestaan.